Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, urzędów oraz podmiotów gospodarczych. Zakres działalności kancelarii obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne.

Sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie i zniesienie służebności) sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Prawo rodzinne.

Sprawy o rozwód, separację, alimenty, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o kontakty z dzieckiem, o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia, o ubezwłasnowolnienie, o podział majątku wspólnego małżonków.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy;, o mobbing, o zapłatę ryczałtu za noclegi przysługujące kierowcom w transporcie międzynarodowym, odwołania od decyzji ZUS i KRUS.

Prawo gospodarcze.

Sprawy o zapłatę, windykacja należności, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, pomoc w zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji, stała obsługa prawna przedsiębiorców.

Prawo administracyjne.

Sporządzanie wniosków do organów administracji publicznej, sporządzanie zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji w postępowaniu administracyjnego, sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zastępstwo przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, stała obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo karne.

Pomoc prawna dla zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych, obrona w postępowaniu karnym i karnym - skarbowym, obrona w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego, reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (np. wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wnioski o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie).

ul. Długa 1/15
86-300 Grudziądz
+48 667 356 577
kancelariacybulski@gmail.com